Panjan info:

Dr. Ante Starčevića 5
HR-44000 SISAK
pp 5

tel. +385 44 540-794
fax +385 44 540-795
e-mail: info@panjan.hr

kliknite ovdje za ispis

KIS - Komunalni informacijski sustav


Podsustavi: Knjigovodstvo proračuna
Komunalna naknada
Komunalni doprinosi
Saldakonti kupaca i dobavljača (knjiga ulaznih računa)
Knjiga nabave
Urudžbeni zapisnik
Otkup stanova

Detaljno:

Ovaj modul je namijenjen automatizaciji poslova i funkcija u jedinicama lokalne samouprave (gradovi, općine). Razradom po vrsti i naravi korisnika usluga jedinice lokalne samouprave obrađuju se svi proračunski i neki vanproračunski prihodi. U okviru ovoga modula se obrađuju procesi fakturiranja i praćenja naplate usluga komunalne naknade, vodoprivredne naknade, zakupnina poslovnog prostora, zakupnine neizgrađenog prostora, te zakupnine gradskih površina i prostora sa ulaganjem korisnika. Informacijski podsustav omogućuje ažurno praćenje naknade, te tiskanje svih propisanih dokumenata, uplatnica, faktura i opomena.

Posebno kvalitetno je rješeno praćenje naplate fizičkih lica putem uplatnica, gdje se koristi modemska veza sa HPT centrom, a u novije vrijeme i elektronska pošta za prijenos podataka o naplati, te automatsko knjiženje istih. Pregledi zaduženja i naplate po pojednom korisniku ili grupi korisnika, sa ispisom na ekranu ili printeru. Ažurnu matičnu evidenciju korisnika, sa raznim ključevima pretraživanja: naziv, šifra, matični broj, lokacija ...

Modul Komunalno gospodarstvo se sastoji iz nekoliko podmodula:

  1. Matična evidencija korisnika usluga jedinice lokalne samouprave
  2. Obračun usluga - zaduživanje, tiskanje dostatnih dokumenata (rješenja, uplatnice, računi..)
  3. Obračun zateznih kamata
  4. Praćenje i evidencija naplate - pravne osobe
  5. Praćenje i evidencija naplate - fizičke osobe (automatsko knjiženje, putem modemskog prijenosa podataka od HPT-a) 
  6. Upiti i izvješća (dnevna, periodična)
  7. Periodične obrade

Aplikacijski modul je sposoban korisiti mnoge mrežne infrastrukture WINDOWS NT, UNIX, Novell NetWare, VMS, CTOS... i razne mrežne protokole: TCP, SPX/IPX, VMS, NetBIOS... Kao clienti se koriste grafički clienti: WINDOWS 9x, NT, 2000, XP. Kao relacijska baza se koristi PROGRESS RDBMS verzija 8 ili 9.